Poznavanje čoveka: osnove individualne psihologije

Poznavanje čoveka: osnove individualne psihologije

Alfred Adler
Adler

Knjiga je na­sta­la kao zbir Adlerovih pre­da­va­nja odr­ža­nih u Be­ču, pred pu­bli­kom ko­ja se su­sre­la sa no­vim po­gle­dom na sa­mu srž ljud­skog bi­ća.

Adler je je­dan od pr­vih psi­ho­lo­ga ko­ji je is­ti­cao po­tre­bu, raz­li­ku i zna­čaj me­đu­ljud­skih od­no­sa, kao i so­ci­jal­nih či­ni­la­ca ko­ji uče­stvu­ju u for­mi­ra­nju lič­no­sti. Sva­ki po­je­di­nac kao svje­sno, od­go­vor­no, ra­zum­no, a dru­štve­no bi­će, mo­ra i mo­že da ob­li­kovati svo­ju sud­bi­nu. Uticaj Po­zna­va­nja čo­vje­ka na psi­ho­lo­gi­ju i da­nas je ne­mjer­ljiv. Pre­ko so­ci­jal­ne psi­ho­a­na­li­ze pa do hu­ma­ni­stič­ke, eg­zin­sten­ci­jal­ne i per­so­na­li­stič­ke psi­ho­lo­gi­je, osta­vlja ve­li­ki uti­caj i ne­iz­bri­siv trag. Ob­li­ko­va­nje lič­no­sti i in­ter­per­so­nal­ni od­no­si stva­ra­ju mo­guć­nost za iz­grad­nju svije­ta ko­ji nam je neo­p­ho­dan. Ne­vje­ro­jat­no ali isti­ni­to je da je ova knji­ga su­per­i­or­ni­ja u od­no­su na ve­ći­nu knji­ga po­pu­lar­ne psi­ho­lo­gi­je ko­je se da­nas ob­ja­vlju­ju. Nje­go­va hu­ma­na i objek­tiv­na vi­zi­ja rje­ša­va­nja psi­ho­lo­ških pro­ble­ma omo­gu­ća­va shva­ća­nje svije­ta i kre­a­tiv­nost ko­ja se na­la­zi u po­je­di­nač­noj lič­no­sti sprem­noj da se oslo­bo­di. U svije­tu ko­ji nas okru­žu­je ova­kav na­čin raz­mi­šlja­nja, ob­ja­šnje­nja i uputsta­va mo­žda nam je po­treb­ni­ji ne­go ikad ra­ni­je.

Naslov izvornika
Menschenkenntnis
Prijevod
Vladimir Dvorniković, Miloš N. Đurić
Urednik
Miloš N. Đurić, Dušan Matić, Dragi Milenković
Naslovnica
Vladimir Kirin
Dimenzije
24 x 18 cm
Broj strana
299
Nakladnik
Kosmos, Beograd, 1934.
 
Srpski jezik, ćirilica, broširano.

Jedan primjerak je u ponudi

Stanje:Korišteno, u odličnom stanju
Dodano u košaricu!
 

Zanima Vas i neka druga knjiga? Možete pretražiti našu ponudu pomoću tražilice ili prelistati knjige po kategorijama.

Možda će Vas zanimati i ovi naslovi

O nervoznom karakteru

O nervoznom karakteru

Adler
Alfred Adler

Osnovi uporedne individualne psihologije i psihoterapije

Matica srpska, 1984. Tvrde korice.
6,99
Poznavanje čoveka: osnove individualne psihologije

Poznavanje čoveka: osnove individualne psihologije

Adler
Alfred Adler

Knjiga je na­sta­la kao zbir Adlerovih pre­da­va­nja odr­ža­nih u Be­ču, pred pu­bli­kom ko­ja se su­sre­la sa no­vim po­gle­dom na sa­mu srž ljud­skog bi­ća.

Kosmos, 1958. Tvrde korice.
11,56
Čovjek vuk i Sigmund Freud

Čovjek vuk i Sigmund Freud

Gardiner
Muriel Gardiner

Jedan od tri najpoznatija slučaja koje je Freud analizirao osobno. Specifičnost ove knjige je što nam daje uvid u autobiografiju čovjeka koji je čuveni slučaj u medicinskoj znanosti i to s njegovog vlastitog stajališta i sa stajališta Sigmunda Freuda.

Naprijed, 1981. Tvrde korice s ovitkom.
9,99
Neurotična ličnost našeg doba

Neurotična ličnost našeg doba

Horney
Karen Horney

Djelo Neurotična ličnost našeg doba može i danas poslužiti kao temeljni priručnik za lakše razumijevanje samoga sebe, a onda i poboljšavanje međuljudskih odnosa.

Grafički zavod - Titograd, 1964. Tvrde korice s ovitkom.
9,76
Opšta psihopatologija

Opšta psihopatologija

Jaspers
Karl Jaspers

Jaspersova Opća psihopatologija bila je, i još je uvijek, veoma dobro prihvaćena u znanstvenim i stručnim krugovima. Njezina je zasluga što je škola fenomenologije, sa svojim razvijenim ograncima, najznačajnija škola i današnje njemačke psihijatrije.

Prosveta, 1990. Tvrde korice.
38,42