Arheologija

Acta Biologica VI

Acta Biologica VI

Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1970.
Hrvatski. Latinica. Broširano.
7,50
Acta Geologica : Bazenski klastiti donje krede (Oštre-formacija) Ivanščice u sjeverozapadnoj Hrvatskoj

Acta Geologica : Bazenski klastiti donje krede (Oštre-formacija) Ivanščice u sjeverozapadnoj Hrvatskoj

Jožica Zupanič, Ljubo Babić, Marta Crnjaković
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1981.
Hrvatski. Latinica. Broširano.
7,50
Acta Geologica : Cenozone u juri i donjoj kredi Velike Kapele, središnja Hrvatska

Acta Geologica : Cenozone u juri i donjoj kredi Velike Kapele, središnja Hrvatska

Ivo Velić
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1977.
Hrvatski. Latinica. Broširano.
7,50
Acta Geologica : Granice između krede i tercijara u svjetlu stratigrafije i sedimentologije biolititnog kompleksa u Medvednici (sjeverna Hrvatska)

Acta Geologica : Granice između krede i tercijara u svjetlu stratigrafije i sedimentologije biolititnog kompleksa u Medvednici (sjeverna Hrvatska)

Ante Polšak
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1985.
Hrvatski. Latinica. Broširano.
7,506,00
Acta Geologica : Metamorfne stijene u ofiolitnoj zoni Banije, Jugoslavija. II. amfioboliti (metabaziti)

Acta Geologica : Metamorfne stijene u ofiolitnoj zoni Banije, Jugoslavija. II. amfioboliti (metabaziti)

Vladimir Majer, Boško Lugović
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1985.
Hrvatski. Latinica. Broširano.
7,50
Acta Geologica : Neogen Ilovske depresije (sjeverna Hrvatska)

Acta Geologica : Neogen Ilovske depresije (sjeverna Hrvatska)

Ivan Blašković
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1982.
Hrvatski. Latinica. Broširano.
7,50
Acta Geologica : Neotektonski odnosi i razvitak zapadnog dijela Savske potoline

Acta Geologica : Neotektonski odnosi i razvitak zapadnog dijela Savske potoline

Josipa Velić
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1983.
Hrvatski. Latinica. Broširano.
7,50
Acta Geologica : Nova koncepcija geotektonike Dinarida

Acta Geologica : Nova koncepcija geotektonike Dinarida

Milan Herak
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1986.
Hrvatski. Latinica. Broširano.
7,505,63
Acta Geologica : Osnovne karakteristike spilit-keratofirnog magmatizma Slavonije

Acta Geologica : Osnovne karakteristike spilit-keratofirnog magmatizma Slavonije

Vladimir Majer, Miroslav Tajder
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1982.
Hrvatski. Latinica. Broširano.
7,50
Acta Geologica : Petrografija i petrologija Krivajsko-konjuškog ofiolitskog kompleksa i njegove osnovne geološke karakteristike

Acta Geologica : Petrografija i petrologija Krivajsko-konjuškog ofiolitskog kompleksa i njegove osnovne geološke karakteristike

Jakša Pamić, Olga Sunarić-Pamić, Jovo Olujić, Radmila Antić
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1977.
Hrvatski. Latinica. Broširano.
7,505,25